۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر
Englisharrow
مرکز_تحقیقات_و_خودکفایی
height=10 height=10
height=25 نشریات ، ضوابط و معیارهای فنی height=25

فهرست نشريات معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رياست جمهوري

1- آب و فاضلاب - ضوابط و معيارهاي فني و بهره‌برداري

عنوان

شماره

1.          مباني و ضوابط طراحي طرحهاي آبرساني شهري

3-117

2.          مباني و ضوابط طراحي شبکه‌هاي جمع‌آوري آبهاي سطحي و فاضلاب شهري

3-118

3.         ضوابط فني بررسي و تصويب طرحهاي تصفيه آب شهري

3121

4.         ضوابط و معيارهاي طرح و محاسبه مخازن آب زميني

123

5.         مشخصات فني عمومي مخازن آب زميني

124

6.         مجموعه نقشه‌هاي تيپ اجرايي مخازن آب زميني

125

7.         ضوابط فني بررسي و تصويب طرحهاي تصفيه فاضلاب شهري

3-129

8.         گزارش و آمار روزانه بهره‌برداري از تصفيه‌خانه‌هاي آب

3-130

9.         راهنماي نگهداري و تعميرات تصفيه‌خانه‌هاي آب و حفاظت و ايمني تاسيسات

133

10.      نيروي انساني در تصفيه‌خانه‌هاي آب و مراقبت بهداشتي و کنترل سلامت آنها

134

11.      راهنماي بهره‌برداري و نگهداري از مخازن آب

137

12.      سازه‌هاي بتني مهندسي محيط زيست و آزمون آب‌بندي سازه‌هاي بتن آرمه (ترجمه ACI 350R-89 آزمون آب بندي سازه هاي بتن آرمه - ترجمه AWWA400-93 و ACI 350.1R-89)

150

13.      مکمل ضوابط طراحي شبکه‌هاي جمع‌آوري آبهاي سطحي و فاضلاب شهري

163

14.      راهنماي بهره‌برداري و نگهداري از اجزاي تصفيه‌خانه آب

177

15.      دستورالعمل نامگذاري و حفاري چاههاي آب

181

16.      راهنماي حفاظت کمي و کيفي منابع آب زيرزميني و تجهيزات بهره‌برداري از آنها

182

17.      ضوابط طراحي سازه‌اي مجاري آب‌بر زيرزميني بتني

185

18.      دستور العمل رفتارسنجي کيفي آبهاي زيرزميني

187

19.      راهنماي بهره‌برداري و نگهداري تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري (تصفيه‌مقدماتي)

237

20.      راهنماي نشت‌يابي و جلوگيري از تلفات آب در تاسيسات آبرساني شهري

241

21.      فهرست جزئيات خدمات مطالعات تاسيسات آبگيري (مرحله‌هاي شناسائي ، اول و دوم ايستگاههاي پمپاژ)

262

22.      ضوابط بهداشتي و ايمني پرسنل تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب

275

23.      راهنماي انتخاب ظرفيت واحدهاي مختلف تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري

278

24.      راهنماي بهره‌برداري و نگهداري از تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري بخش دوم تصفيه ثانويه

284

25.      دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست‌محيطي طرح‌هاي آب و فاضلاب در مرحله اجمالي

323

26.      دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست‌محيطي طرحهاي آب و فاضلاب در مرحله تفصيلي

338

27.      راهنماي طراحي تلمبه‌خانه‌هاي فاضلاب

347

28.      فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه‌اي سامانه‌هاي آبرساني شهري موجود

365

 

2- آب و فاضلاب- رهنمودها، دستورالعملها

عنوان

شماره

29.      استاندارد کيفيت آب آشاميدني

3-116

30.      راهنماي کنترل کيفيت در مراحل مختلف تصفيه آب آشاميدني

179

31.      دستورالعمل آزمون ميکروبيولوژي آب

259

32.      دستورالعمل برپايي آزمايشگاه آب

265

33.     1- دستورالعمل تعييين اسيديته و قلياييت آب، 2- دستورالعمل تعيين نيتروژن آب

266

34.     دستورالعمل نمونه‌برداري آب

274

35.     راهنماي تعيين و انتخاب وسايل و لوازم آزمايشگاه تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب

285

36.     دستورالعمل كنترل كيفيت در تصفيه‌خانه‌هاي آب

318

 

3- آبياري- ضوابط و معيارهاي فني - رهنمودها و دستورالعمل‌ها

عنوان

شماره

37.     ضوابط و معيارهاي فني شبکه‌هاي آبياري و زهکشي (منابع آب و خاک و نحوه بهره‌برداري در گذشته و حال)

103

38.     ضوابط و معيارهاي فني شبکه‌هاي آبياري و زهکشي (هيدروليک کانالها و مجاري)

104

39.     ضوابط و معيارهاي فني شبکه‌هاي آبياري و زهکشي (هيدروليک لوله‌ها و مجاري) 

105

40.      ضوابط و معيارهاي فني شبکه‌هاي آبياري و زهکشي (اندازه گيرهاي جريان) 

106

41.      ضوابط و معيارهاي فني شبکه‌هاي آبياري و زهکشي (نقشه‌هاي تيپ) 

107

42.      ضوابط و معيارهاي فني شبکه‌هاي آبياري و زهکشي(مشخصات فني عمومي)

108

43.     ضوابط‌ ومعيارهاي ‌فني ‌شبکه‌هاي ‌آبياري ‌و زهکشي (خدمات ‌فني ‌دوران ‌بهره‌برداري ‌و‌نگهداري ) 

109

44.     فهرست خدمات مهندسي مطالعات بهره‌برداري و نگهداري از سامانه هاي آبياري و زهكشي در حال بهره‌برداري

131

45.     دستورالعمل بهره‌برداري و‌نگهداري از ماشين‌آلات مورد ‌نياز شبکه‌هاي آبياري ‌و زهکشي

157

46.     دستورالعمل بهره‌برداري و‌نگهداري از‌تاسيسات و تجهيزات شبکه‌هاي آبياري وزهکشي

158

47.     معيارهاي هيدروليکي طراحي کانالهاي آبياري و زهکشي روباز

166

48.     دستورالعمل اجرايي خدمات بهره‌برداري و نگهداري شبکه‌هاي آبياري و زهکشي

170

49.     ضوابط و معيارهاي فني روشهاي آبياري تحت فشار (مشخصات فني عمومي)

261

50.      ضوابط عمومي طراحي شبکه‌هاي آبياري و زهکشي

281

51.      ضوابط و معيارهاي فني آبياري تحت فشار (طراحي)

286

52.      فهرست خدمات مهندسي مطالعات بهره‌برداري و نگهداري از سامانه‌هاي آبياري و زهكشي در حال بهره‌برداري

313

53.     راهنماي نگهداري سامانه‌هاي زهكشي

315

54.     ضوابط طراحي تعيين فاصله و عمق زهكش‌هاي زيرزميني

319

55.     فهرست خدمات ارزيابي عملكرد سامانه‌هاي زهكشي زيرزميني

320

56.     شرح خدمات توجيه فني و اقتصادي- اجتماعي سامانه‌هاي آبياري تحت فشار (در سه سطح الف- ب- پ)

333

57.     روش‌نامه مطالعات توجيه فني، اقتصادي- اجتماعي و زيست‌محيطي سامانه‌هاي آبياري تحت فشار

334

58.     ضوابط طراحي هيدروليكي ساختمان‌‌هاي حفاظتي و تقاطعي، تبديل و ايمني و ساختمان‌هاي حفاظت در مقابل فرسايش سامانه‌هاي آبياري

337

59.     مباني و ضوابط طراحي تجهيز و نوسازي اراضي خشكه‌زاري (آبياري ثقلي) - جلد يكم: كليات، تعاريف و مفاهيم پايه

1-346

60.      مباني و ضوابط طراحي تجهيز و نوسازي اراضي خشكه‌زاري (آبياري ثقلي) - جلد دوم: ضوابط و مباني آبياري و تسطيح اراضي كشاورزي

2-346

61.      مباني و ضوابط طراحي تجهيز و نوسازي اراضي خشكه‌زاري (آبياري ثقلي) - جلد سوم: زهكشي

3-346

62.      مباني و ضوابط طراحي تجهيز و نوسازي اراضي خشكه‌زاري (آبياري ثقلي) - جلد چهارم: سازه‌هاي آبي و جاده هاي دسترسي

4-346

63.     مباني و ضوابط طراحي تجهيز و نوسازي اراضي خشكه‌زاري (آبياري ثقلي) - جلد پنجم: يكپارچه‌سازي اراضي كشاورزي

5-346

64.     ضوابط طراحي سازه‌هاي اتصال و تخليه زهكش‌هاي روباز

358

65.     راهنماي كاربرد مدلهاي تجربي و نظري آبشويي نمكهاي خاكهاي شور

359

66.     راهنماي طراحي و انتخاب مواد و مصالح براي زهكش‌هاي زيرزميني

368

67.     فهرست خدمات مرحله يك (توجيهي) طرح‌هاي آبياري و زهكشي

N93

68.     فهرست خدمات مرحله دو (تشريحي) طرح‌هاي آبياري و زهكشي

N94

69.     فهرست خدمات مرحله شناسايي طرح‌هاي زهكشي و بهسازي خاك براي دشتهايي كه در آنها شبكه آبياري احداث شده است

N95

70.      فهرست خدمات مرحله شناسايي طرح‌هاي آبياري و زهكشي

N96

71.      شرح خدمات مهندسي مطالعات مراحل مختلف طرح هاي آبياري و زهكشي

N98

 

4- منابع آب، سدها و مهندسي رودخانه- رهنمودها و دستورالعملها و فهرست خدمات

عنوان

شماره

72.      توسعه پايدار و مديريت مالي منابع آب

140

73.     راهنماي تعيين منحني دبي - اشل رودخانه با استفاده از روش انيشتين - بارباروسا

156

74.     ژئوفيزيک ‌و نقش آن در مهندسي آب، استاندارد و مطالعات ‌الکتريک‌ با روش‌ مقاومت ويژه

159

75.     دستورالعمل مطالعات فيزيوگرافي در حوضه‌هاي آبخيز

160

76.     ژئوفيزيک و نقش آن در مهندسي آب "استاندارد مطالعات لرزه‌اي با روش شکست ‌مرزي"

171

77.     علائم و نشانه‌هاي نقشه‌هاي منابع آب زيرزميني

175

78.     راهنماي کاربرد اقتصاد مهندسي در پروژه‌هاي توسعه و مديريت منابع آب

176

79.     راهنماي مطالعات پايه زمين‌شناسي مهندسي در پروژه‌هاي مهندسي آب

180

80.      راهنماي تزريق در سازه‌هاي آبي

186

81.      دستورالعمل آزمايش‌هاي تراوايي

188

82.      فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسايي طرحهاي مهندسي رودخانه

190

83.     فهرست خدمات مطالعات مرحله توجيهي طرحهاي مهندسي رودخانه

191

84.     فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحي تفصيلي (مرحله دو) طرحهاي مهندسي رودخانه

192

85.     فهرست جزئيات خدمات مطالعات بخش‌سيلاب وتغذيه مصنوعي (مراحل اول ودوم )

193

86.     فهرست جزئيات خدمات مطالعات ساماندهي چشمه‌ها و قناتها

194

87.     ضوابط طراحي سازه‌اي بندهاي انحراف

198

88.     راهنماي تعيين غلظت نمونه‌هاي رسوبات معلق رودخانه‌ها

205

89.     فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسايي منابع آب زيرزميني

212

90.      فهرست خدمات مطالعات مرحله نيمه‌تفصيلي منابع آب زيرزميني

213

91.      مباني محاسبات اقتصادي طرحهاي توسعه منابع آب 

215

92.      راهنماي بازرسي در سدهاي بزرگ

216

93.     نقشه‌هاي همسان مجاري آب‌بر زيرزميني بتني

218

94.     برنامه‌ريزي و مطالعات بهينه‌سازي طرح‌هاي توسعه منابع آب

219

95.     تعيين حجم رسوبات و توزيع آن در مخازن سدها

221

96.     فهرست جزئيات مطالعات زمين‌شناسي مهندسي مرحله‌هاي شناسايي و توجيهي در طرحهاي سازه‌هاي آبي (سدسازي)

225

97.     فهرست خدمات مرحله اجراي طرحهاي مهندسي رودخانه

226

98.     دستورالعمل ‌ارزيابي زيست‌محيطي‌طرحهاي‌ مهندسي رودخانه (1- مرحله شناسايي؛ 2- مرحله توجيهي؛ 3- مرحله تفصيلي)

227

99.     فهرست ‌خدمات ‌مطالعات ‌طرح‌هاي ‌تغذيه‌ مصنوعي (1-مرحله شناسايي، 2-مرحله توجيهي، 3-مرحله تفصيلي)

236

100.   دستور العمل آماربرداري از منابع آب (بخش اول- اندازه‌گيري پديده‌هاي هواشناسي، بخش دوم- برگ‌هاي شناسايي و آمار)

239

101.   راهنماي مهار سيلاب رودخانه (روش‌هاي سازه‌اي)

242

102.   دستورالعمل اندازه‌گيري سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه

243

103. دستورالعمل حفاظت و ايمني در کارگاههاي سدسازي

247

104. فهرست خدمات مرحله توجيهي مطالعات ايزوتوپي و رديابي مصنوعي منابع آب زيرزميني

249

105. دستورالعمل بررسيهاي اقتصادي منابع آب

258

106. فهرست جزييات خدمات مهندسي مطالعات تاسيسات آبگيري (سردهانه‌سازي)

263

107. راهنماي مطالعات بهره‌برداري از مخازن سدها مراحل شناسايي، توجيهي، طراحي تفصيلي

272

108. راهنماي تعيين بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انيشتين و کلبي

273

109. راهنماي بررسي پيشروي آبهاي شور در آبخوان‌هاي ساحلي و روش‌هاي كنترل آن

277

110.   ضوابط هيدروليکي طراحي ساختمان‌هاي تنظيم سطح آب و آبگيرها در کانال‌هاي روباز

282

111.   راهنماي پهنه‌بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم رودخانه

307

112.   راهنماي طراحي سازه‌اي تونل‌هاي آب‌بر

309

113. دستورالعمل و ضوابط تقسيم‌بندي و كدگذاري حوضه‌هاي آبريز و محدوده‌هاي مطالعاتي در سطح كشور

310

114. ضوابط عمومي طراحي سازه‌هاي آبي بتني

312

115. راهنماي تعيين دوره بازگشت سيلاب طراحي براي كارهاي مهندسي رودخانه

316

116. ضوابط طراحي هيدروليكي ايستگاه‌هاي پمپاژ شبكه‌هاي آبياري و زهكشي»

317

117. دستورالعمل آماربرداري از منابع آب

330

118. راهنماي تشخيص اثرهاي اقتصادي، اجتماعي، ارزش‌گذاري و توجيه اقتصادي طرح‌هاي توسعه منابع آب

331

119. راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري پوشش‌ها در كارهاي مهندسي رودخانه

332

120.   راهنماي بهره‌برداري هيدروليكي از مخزن سدهاي بزرگ

335

121.   راهنماي عمليات صحرايي نمونه‌برداري مواد رسوبي رودخانه‌ها و مخازن سدها

349

122.   راهنماي مطالعات فرسايش و رسوب در ساماندهي رودخانه‌ها

383

123. فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحي تفصيلي سدسازي

N103

124. فهرست خدمات مهندسي مرحله ساخت سدها

N104

125. فهرست خدمات مرحله توجيهي سدسازي

N57

 

5- لوله‌ها، تاسيسات و تجهيزات- مشخصات فني

عنوان

شماره

126. آزمايش لوله‌هاي تحت فشار سيمان و پنبه نسوز در کارگاههاي لوله‌کشي

5

127. مشخصات فني عمومي لوله‌ها و اتصالات پي.وي.سي سخت براي مصارف آبرساني

18

128. روش نصب و کارگذاري لوله‌هاي پي.وي.سي

19

129. مشخصات فني عمومي لوله‌کشي آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان

27

130. استاندارد پيشنهادي لوله‌هاي سخت پي.وي.سي در لوله‌کشي آب آشاميدني

44

131. استاندارد پيشنهادي لوله‌هاي سخت پي.وي.سي در مصارف صنعتي

45

132. استاندارد پيشنهادي اتصالهاي لوله‌هاي تحت فشار پي.وي.سي

47

133. راهنماي طرح واجراي عمليات نصب لوله‌هاي سخت پي.وي.سي درلوله‌کشي آب سرد

54

134. راهنماي طرح و اجراي عمليات نصب لوله‌هاي سخت پي.وي.سي 

56

135. مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان‌ها - جلد 5 لوله‌هاي ترموپلاستيك

5-128

136. پوشش جدار لوله‌هاي فولادي با ملات ماسه سيمان

173

137. پوشش پلي اتيلني لوله‌ها و اتصالات فولادي

204

138. پوشش جدار لوله‌ها و اتصالات فولادي با مواد قير نفتي يا قطران ذغال سنگي

210

139. شرح خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم شبکه‌هاي فرعي آبياري و زهکشي (ثقلي)

244

140. مشخصات فني عمومي كارهاي مربوط به لوله‌هاي آب و فاضلاب شهري

303

141. راهنماي حفاظت كاتدي خطوط لوله و سازه‌هاي فولادي

311

 
 
 

6- شرح قيمت واحد تيپ7- عمومي

 
7952 :تعداد بازدید
1391/08/29 :تاریخ بروز رسانی
height=10 height=10
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 9 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 20 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 57925 تعداد کاربران بر خط 1 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
پست الکترونیک info@nww.ir
/
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشورمی باشد.استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
حریم شخصی
Powered by DorsaPortal