۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر
Englisharrow
مرکز_تحقیقات_و_خودکفایی
height=10 height=10
height=25 فهرست استانداردهای مدیریت منابع آب height=25
 

فهرست استانداردها و پيش نويس استانداردها (مديريت منابع آب)

رديف

شماره ‌استاندارد داخلي

تاريخ انتشار پيش نويس استاندارد

تاريخ ‌انتشار

استاندارد داخلي

شماره كميته

موضوع

شماره‌سازمان مديريت‌ ‌و برنامه‌ريزي

سال انتشار

1           

25

شهريور 69

بهمن 73

14-2

فهرست خدمات مرحله شناسايي طرح‌هاي حفاظت خاك و آبخيزداري

92

1373

2           

26

مهر 69

بهمن 73

14-2

فهرست خدمات مرحله توجيهي طرح‌هاي حفاظت خاك و آبخيزداري

91

1373

3           

49

آذر 66

دي 75

14-2

دستورالعمل‌ مطالعات‌ فيزيوگرافي‌ در حوضه‌هاي آبخيز

160

1375

4           

51

شهريور 67

شهريور 79

12

فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسايي‌ منابع‌ آب‌ زيرزميني‌

212

1380

5           

57

مهر 67

شهريور 79

12

فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله نيمه‌تفصيلي‌ منابع‌ آب‌ زيرزميني‌

213

1380

6           

66

دي 66

آبان 74

12-1

راهنماي‌ ارزيابي‌ كيفي‌ منابع‌ آب‌

 

 

7           

80

مرداد 69

اسفند 79

12-1

دستورالعمل‌ نمونه‌برداري‌ آب‌

274

1383

8           

83

شهريور 69

اسفند 75

12

علائم‌ و نشانه‌هاي‌ نقشه‌هاي‌ منابع‌ آب‌ زيرزميني‌

175

1377

9           

85

آذر 69

تير84

12

راهنماي مطالعات ‌ ژئوفيزيك‌ در آبهاي‌ زيرزميني‌

 

 

10        

95

آذر 70

خرداد 73

 

تعاريف‌ و دامنه‌كار مراحل‌ مختلف‌ خدمات‌ مهندسي‌ طرح‌هاي‌ آب‌

 

 

11        

100

اسفند 70

اسفند 75

11

دستورالعمل‌ برف‌ سنجي‌

165

1376

12        

101

اسفند 70

مرداد 76

12

دستورالعمل‌ نام‌گذاري‌ و حفاري‌ چاه‌هاي‌ آب‌

181

1377

13        

115

دي 71

خرداد 84

13-2

استاندارد علامت‌ها و مشخصه‌هاي‌ نقشه‌هاي‌ ژئوفيزيكي‌

 

 

14        

117

آبان 72

شهريور 75

13-2

ژئوفيزيك‌ ونقش‌آن‌ در مهندسي‌آب «استاندارد مطالعات الكتريك‌ با روش مقاومت‌ ويژه»

159

1375

15        

122

تير 73

تير 83

12-1

دستورالعمل‌ تهيه‌ بيلان‌ نمك‌ آب‌ زيرزميني‌ **

 

 

16        

123

تير 73

شهريور 74

12-1

 راهنماي فهرست‌ خدمات‌ بررسي‌هاي‌ هيدروژئوشيميايي‌ پروژه‌هاي‌ منابع‌ آب‌

 

 

17        

136

بهمن 73

فروردين 81

12-1

راهنماي‌ بررسي‌ پيشروي‌ آب‌هاي‌شور در آبخوان‌هاي‌ ساحلي‌ و روش‌هاي كنترل

277

1383

18        

147

آبان 74

ارديبهشت 79

13-2

فهرست خدمات مطالعات ژئوفيزيك «‌روش‌هاي الكتريكي مقاومت ويژه و لرزه‌اي‌ شكست‌ مرزي»

211

1379

19        

150

آذر74

تير 78

12

راهنماي‌ حفاظت‌ كمي‌ و كيفي‌ منابع‌ آب‌ زيرزميني‌ و تجهيزات‌ بهره‌برداري‌ از آنها

182

1379

20        

153

اسفند 74

تير 76

13-2

ژئوفيزيك‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسي‌ آب «استاندارد مطالعات لرزه‌اي‌ با ‌روش‌ شكست مرزي»

171

1377

21        

165

مهر 75

تير 77

12

فهرست‌ خدمات‌ مطالعات طرح‌هاي تغذيه مصنوعي (مرحله شناسايي و توجيهي ـ تفصيلي)‌

236

1380

22        

166

مهر 75

آبان 82

14-2

فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ طراحي‌ تفصيلي‌ آبخيزداري‌

 

 

23        

169

دي 75

آذر81

12-1

دستورالعمل‌ تعيين‌ اسيديته‌ و قلياييت آب‌

266

1382

24        

171

دي 75

اسفند 80

12-1

دستورالعمل‌ برپايي‌ آزمايشگاه‌ آب‌

265

1382

25        

172

بهمن 75

شهريور 77

12

فهرست‌ خدمات‌ مطالعات طرح‌هاي تغذيه مصنوعي (مرحله تفصيلي)

236

1380

26        

179*

اسفند 75

ارديبهشت 83

12

دستورالعمل‌ آزمايش‌هاي‌ پمپاژ

 

 

27        

180

اسفند 75

شهريور 78

12

دستورالعمل‌ رفتارسنجي‌ كيفي‌ آب‌هاي‌ زيرزميني‌

187

1378

28        

181

اسفند 75

بهمن 80

12

دستورالعمل آماربرداري منابع آب

بخش‌ اول‌ - اندازه‌گيري‌ پديده‌هاي‌ هواشناسي‌

بخش‌ دوم‌- برگهاي‌ شناسايي‌ و آمار

239

1380

29        

189

مرداد 76

فروردين 81

12-1

دستورالعمل‌ آزمون‌ ميكروبيولوژي‌ آب‌

259

1381

30        

195

بهمن 76

مهر 82

12-1

دستورالعمل‌ تعيين‌ آلومينيوم، باريم و بريليم آب ‌

 

 

31        

197*

بهمن 76

آبان 82

 

دستورالعمل‌ تعيين‌ اكسيژن‌ «اكسيژن‌ محلول‌، اكسيژن‌ مصرفي، اكسيژن‌خواهي شيميايي، اكسيژن‌خواهي بيوشيميايي و اوزن»

 

 

32        

198

اسفند 76

بهمن 82

 

دستورالعمل‌ بهره‌برداري‌ و نگهداري‌ تاسيسات و سازه‌هاي تغذيه مصنوعي

 

 

33        

212

بهمن 77

آذر 81

12-1

دستورالعمل‌ تعيين‌ نيتروژن‌ آب‌

266

1382

34        

226

دي 78

خرداد 83

12

راهنماي‌ تهيه شناسنامه غار

397

1386

35        

230

ارديبهشت 79

ارديبهشت 81

12-7

فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ توجيهي‌ مطالعات‌ ايزوتوپي‌ و رديابي‌ مصنوعي‌ منابع‌ آب‌زيرزميني‌

249

1381

36        

232

مرداد 79

دي 85

12

راهنماي‌ تهيه‌ آبنمود چشمه‌هاي‌ كارستي‌ و سازندهاي‌ سخت

 

 

37        

242

مرداد 80

تير 84

12

دستورالعمل‌ آماربرداري‌ از منابع آب - وسايل و روش‌هاي اندازه‌گيري

330

1384

38        

255

تير 82

آبان 83

13-2

شناخت و راهنماي روش‌هاي الكترو مغناطيسي (EM)

 

 

39        

257

دي 85

مرداد89

1

دستورالعمل كاربرد روش‌هاي رديابي در مطالعات كارست و سازندهاي سخت

546

1389

40        

260

تير 82

تير 84

1

دستورالعمل رفتارسنجي كمي آب‌هاي زيرزميني

 

 

41        

263

تير 82

مرداد89

1

دستورالعمل كاربرد روش‌هاي رديابي در مطالعات آبخوان‌هاي آبرفتي

552

1390

42        

282

آبان83

تير 84

1

دستورالعمل و ضوابط تقسيم‌بندي و كدگذاري حوضه‌هاي آبريز و محدوده‌هاي مطالعاتي در سطح كشور

310

1391

43        

322

تير87

 

12

دستورالعمل و ضوابط تعيين و تفكيك آبخوان‌هاي آبرفتي دشت‌هاي آزاد ممنوعه و ممنوعه بحراني

 

 

44        

332

اسفند87

 

13-2

كاربرد ژئوفيزيك در خورندگي خاك و آلودگي منابع آب «شناخت و راهنما»

 

 

45        

337

اسفند87

 

1

راهنماي تهيه مدل رياضي آب‌هاي زيرزميني

 

 

46        

340

خرداد88

آبان 90

1

راهنماي كاربرد ردياب‌ها در بررسي نشت و فرار آب از مخزن و تكيه‌گاه‌هاي سد

561

1391

47        

341

خرداد88

 

1

راهنماي چگونگي بررسي نشست زمين در نتيجه بهره‌برداري از آب‌هاي زيرزميني

 

 

48        

353

دی88

آبان 91

1

راهنمای بررسی اثرات اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی بر وضعیت آبخوان

 

 

49        

367

دي 89

اسفند 90

1

دستورالعمل تعيين محل و نظارت بر حفر چاه‌هاي آب در آبرفت و سازندهاي سخت و تهيه گزارش حفاري (چاه‌هاي بهره‌برداري، اكتشافي، پيزومترها و مشاهده‌اي)

577

1392

50        

368

دي89

آبان 90

1

راهنماي روش‌های توزيع مکانی عوامل اقليمی با استفاده از داده‌های نقطه‌اي

585

1391

51        

395

اسفند 90

 

1

راهنماي کاربرد سيستم‌هاي اطلاعات مکاني (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهاي موثر مطالعات هيدرولوژيکي حوضه‌هاي آبريز

 

 

52        

398

ارديبهشت 91

 

1

دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثر سيل محتمل PMF

 

 

53        

402

مهر 91

 

1

دستورالعمل احيا، توسعه و بهسازي چاه‌های آب (کشاورزی و شرب)

 

 

54        

403

مهر 91

 

1

دستورالعمل روش‌هاي محاسبه حداكثرسيلاب محتمل (PMP) و تهيه منحني‌هاي عمق، سطح، تدام بارش (DAD)

 

 

** بازنگري اين استاندارد در برنامه پنجم توسعه انجام مي‌شود.

 
1730 :تعداد بازدید
1392/06/25 :تاریخ بروز رسانی
height=10 height=10
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 9 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 20 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 57925 تعداد کاربران بر خط 1 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
پست الکترونیک info@nww.ir
/
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشورمی باشد.استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
حریم شخصی
Powered by DorsaPortal