۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ اسفند
Englisharrow
مرکز_تحقیقات_و_خودکفایی
height=10 height=10
height=25 دانشگاه های داخلی height=25

دانشگاهها

دانشگاههاي تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان

دانشگاه علوم بهزيستي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهرکرد

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي اصفهان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراک

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اروميه

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کاشان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايلام

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کردستان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کرمان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بندرعباس

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندی شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زابل

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني يزد

دانشگاههاي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

آموزشكده حفاظت محيط زيست

دانشگاه شهرکرد

پژوهشکده تعليم و تربيت

دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشکده صنعت هواپيمايي كشور

دانشگاه شهيد بهشتي

دانشکده علمي کاربردي پست و مخابرات

دانشگاه شهيد چمران اهواز

دانشكده حفاظت و بهداشت كار

دانشگاه شهيد چمران شعبه دزفول

دانشكده علوم اقتصادي

دانشگاه شيخ مفيد

دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري

دانشگاه شیراز

دانشكده فني باهنر شيراز

دانشگاه صنعت آب وبرق

دانشكده مديريت و فناوري اميركبير

دانشگاه صنعت نفت آبادان

دانشگاه اراک

دانشگاه صنعتي اروميه

دانشگاه اروميه

دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه صنعتی امیركبیر

دانشگاه الزهرا(س)

دانشگاه صنعتی بابل

دانشگاه امام حسين(ع)

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه امام رضا(ع)

دانشگاه صنعتي سهند تبريز

دانشگاه امام صادق(ع)

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه ايلام

دانشگاه صنعتي شريف

دانشگاه بجنورد

دانشگاه صنعتي شيراز

دانشگاه بوعلي سينا

دانشگاه صنعتي همدان

دانشگاه بيرجند

دانشگاه علامه طباطبايي

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

دانشگاه علم وصنعت اراک

دانشگاه بين‌المللي چابهار

دانشگاه علم وصنعت ايران

دانشگاه پیام نور

دانشگاه علم وصنعت بهشهر

دانشگاه پيام نور اسفراين

دانشگاه علوم پايه دامغان

دانشگاه پيام نور بوشهر

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

دانشگاه پيام نور تبريز

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه پيام نور جهرم

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشگاه پيام نور سبزوار

دانشگاه فردوسي مشهد

دانشگاه پيام نور قم

دانشگاه قشم

دانشگاه پيام نور نيشابور

دانشگاه قم

دانشگاه پيام نورشيراز

دانشگاه کاشان

دانشگاه تبريز

دانشگاه کردستان

دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه کيش

دانشگاه تربيت معلم

دانشگاه گیلان

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

دانشگاه لرستان

دانشگاه تربيت معلم تبريز

دانشگاه مازندران

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه تفرش

دانشگاه مراغه

دانشگاه تهران

دانشگاه ملاير

دانشگاه جامع علمي کابردي شيراز

دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه هرمزگان

دانشگاه جامع علمي کاربردي

دانشگاه هنر

دانشگاه جامع علمي کاربردي خراسان

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشگاه جامع علمي کاربردي قم

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه خليج فارس

دانشگاه ياسوج

دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

دانشگاه يزد

دانشگاه دريانوردی و علوم دریایی چابهار

مجتمع آموزش عالي جندي شاپور

دانشگاه رازي کرمانشاه

مجتمع آموزش عالي مراغه

دانشگاه زابل

مدرسه عالي شهيد مطهري

دانشگاه زنجان

مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه

دانشگاه سمنان

موسسه آموزش عالي سجاد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

موسسه آموزش عالي شهيد اشرفي

دانشگاه شاهد

موسسه آموزش عالي شيخ بهايي

دانشگاه شاهرود

موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين

واحدهاي تابعه دانشگاه آزاد اسلامي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان و خرمشهر

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار

دانشگاه آزاد اسلامي سازمان مركزي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سپيدان

دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يک

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آباده

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سيرجان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت اله آملي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابركوه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شمال

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهررضا

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردکان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد استهبان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرمجلسي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهريار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اشكذر

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد امارات متحده عربي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد انار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات فارس

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اهواز

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد کتول

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايرانشهر

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فراهان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فردوس

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافت

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بردسير

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بم

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرانزلي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرلنگه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوکان (مرکز آموزش)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشمر

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

دانشگاه آزاد اسلامي واحد پارس آباد مغان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تفت

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تفرش

دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران پزشكي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماكو

دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر

دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خاش

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرکز

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خدابنده

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مياندوآب

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دندانپزشكي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نايين

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دولت آباد اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهدشت

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز (مرکز آموزش)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رفسنجان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ني ريز

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زابل

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مجازي مراغه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد

2854 :تعداد بازدید
1391/08/29 :تاریخ بروز رسانی
height=10 height=10
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 10 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 12 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 4800 تعداد کاربران بر خط 54 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
پست الکترونیک info@nww.ir
/
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشورمی باشد.استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
حریم شخصی
Powered by DorsaPortal